Tarief & vergoeding

Tarief, duur en werkwijze

Let op: de behandelingen worden NIET vergoed vanuit de basisverzekering. Mogelijk is er wel een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering. Zie ook verderop. 

Den Haag en Rotterdam

Amsterdam

In de meeste gevallen hebben we tussen de 5 en 10 behandelingen nodig.

Voordat je komt stuur ik je een behandelingsovereenkomst. Ik vraag je die in te vullen en mee te nemen naar de eerste afspraak. Ook vraag ik je een identiteitsbewijs mee te nemen de eerste keer.

Vergoeding, vraag het je zorgverzekeraar

Je bent zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding bij je zorgverzekeraar. De verschillen zijn groot: een gedeeltelijke vergoeding of helemaal geen vergoeding. Ik ben lid van de NVPA en de RBCZ.

Relatietherapie komt bij de meeste zorgverzekeraars niet voor vergoeding in aanmerking.

Hierbij een overzicht van de vergoedingen.

Je kan ook informeren bij je werkgever of die bereid is een coaching traject voor je te vergoeden.

Je kan kosten voor coaching in bepaalde gevallen aftrekken van de belasting. Als je free- lancer bent of je hebt een eigen bedrijf, dan kan je de kosten meenemen in je bedrijfskosten.

Voor studenten zijn er speciale regelingen. Vraag het na bij je decaan.

BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1
Alle bepalingen van de wet WBGO ( boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelings-overeenkomst.

Artikel 2
Een afspraak met een NVPA- therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd.

In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.

Artikel 3
De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen dertig dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4
Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5
Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden.

De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

 

Annebet Nolen 

Over mij

Ik wil graag jouw klachten, moeilijkheden en levensvragen op een kernachtige manier behandelen. Soms met woorden, soms zonder woorden. Soms met intuïtie als raadgever. Als psychosociaal therapeute heb ik de middelen en ruime ervaring om op een persoonlijke, doelgerichte en betrokken manier te helpen. Met humor, soms confronterend, soms lichamelijk en altijd op een weg van verandering.

Aangesloten-bij-logos